Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία Alfa seeds ABEE είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Μέσω της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και του διαρκούς, αυστηρού εσωτερικού ελέγχου, πληρεί τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων και διατηρεί υψηλό το επίπεδο των υπηρεσιών της προς όφελος των πελατών της και κατ’ επέκταση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

Πιστοποιητικά
✔ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής την Σποροπαραγωγή, Αποθήκευση και Εμπορία Δημητριακών και Οσπρίων
✔ Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (σε συμμόρφωση με το HACCP) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 με πεδίο εφαρμογής Αποθήκευση και Εμπορία Δημητριακών και Οσπρίων